News

یادگیری سیاسی لازمه رسیدن به دموکراسی

ابتدا بگذارید «یادگیری سیاسی» را تعریف کنیم. «یادگیری سیاسی» روندی است که مردم در آن اعتقادات و روشهای خود را تحت تاثیر زندگی در بحرانهای شدید، ناامیدی و تغییرات قابل توجه سیاسی و اجتماعی دوباره ارزیابی می کنند و آنها را تغییر می دهند. 

در کشوری مانند ایران،   تجربه زندگی در یک سیستم تمامیت خواه و دیکتاتوری، اعتقادات و هنجارهای اجتماعی بسیاری از شهروندان را تغییر داده است و آنها را به ایدئولوژی سرکوبگر شبیه کرده است. اگر این اعتقادات ابه تدریج و از طریق یادگیری اصلاح نشوند، حتی اگر براندازی اتفاق بیفتد، امکان رسیدن به یک دموکراسی دیگر ممکن نخواهد بود و به همین دلیل است که قبل از این که جریان  دموکراسی سازی کشور آغاز بشود باید جمع قابل توجهی از یادگیرندگان سیاسی شکل بگیرد و اعتقادات خود را با دموکراسی همساز کنند. 

ایده یادگیری سیاسی بر این ایده استوار است که گرچه اعتقادات اولیه انسانها محصول ارتباطات اجتماعی دوران کودکی در خانواده و مدرسه است و  تغییر در آن  بسیار آرام اتفاق می افتد، اما  از اتفاقات و برخوردهای سیاسی تاثیر می گیرد و تغییر پذیر است.

یکی از اهداف کمپین  #چهارشنبه_های_سفید آن است که در تقابل اجتماعی بین افراد مختلف، فرصت این را ایجاد کند که از یکدیگر بیاموزند. در جامعه ای که بسیاری از اقشار آن هرگز با مفاهیمی مثل حق شهروندی و رواداری و احترام به تکثر و تفاوت نظر و یا سبک زندگی آشنا نشده اند، بهترین راه ممکن برای یادگیری سیاسی از طریق تقابل با افرادی است که در مقابل دخالت آنها در امور شخصی می ایستند و آنها را وادار به فکر کردن  و پرسش میکنند.

 شهروندی که همیشه فکر می کرده دخالت در نوع پوشش دیگران یک حق بدیهی برای اوست. امروز میبیند که دخالت او با واکنشی منفی از طرف جامعه مواجه می شود. لذا می آموزد که برای تبلیغ اعتقادش باید از روشی به جز تحمیل استفاده کند. 

کسی که با تندی و دخالت فیزیکی قصد تحمیل حجاب به دیگری را دارد از دیدن تصویر خود در شبکه های مجازی در کمپین #دوربین_ما_اسلحه_ما شرمگین می شود و می آموزد که دخالت در امور دیگران به ضرر او تمام می شود لذا باید آن را متوقف کند. 

این یادگیری سیاسی ، گرچه با سرعتی کم اتفاق می افتد، اما نتیجه آن آماده سازی شهروندانی است که جامعه دموکراتیک بعدی را شکل می دهند. 

یادگیری سیاسی عیار خوبی است برای پیش بینی این که چه زمان دموکراسی در کشور ایجاد خواهد شد. پس از تقابل اجتماعی با موافقین اجبار حجاب ناراحت نشوید. صبورانه آن را فرصتی برای آموزش ببینید و از آن هوشمندانه استفاده کنید.

Share it on