News

ما به دنبال مبارزه با سیستم و قانون ستمگرانه هستیم و نه مبارزه با مردم عادی

همیشه به یاد داشته باشیم که ما به دنبال مبارزه با سیستم و قانون ستمگرانه هستیم و نه مبارزه با مردم عادی که در کوچه و خیابان از این قانون حمایت میکنند. طرفداران حجاب اجباری خود می توانند ، اگر سنجیده رفتار کنیم، روزی از همراهان ما باشند.

یادمان باشد که آن زن چادری یا مرد مذهبی خشمگین و حتی فحاش لزوما دشمن ما نیست. او ممکن است خود قربانی بی فرهنگی اجتماعی باشد که بخاطر نوع فرهنگ و یا قانون زورمدار فرصت فکر کردن در مورد احترام به حق دیگران را نداشته و در این زمینه آموزش ندیده است. به او اینطور نگاه کنیم که ممکن است برخورد هوشمندانه ما احترام به حق شخصی را به او یا تماشاچیان گفتگو بیاموزد و دیر یا زود آنها را با ما همراه کند.

یادمان بماند که آن مرد یا زن هتاک و مامور دولت گرچه کارگزار سیستم آلوده ای است که به او فرصت داده تا از راهی نادرست کسب معاش کند، اما دشمن اصلی ما سیستمی است که به او اجازه رشد یا سرکوب دیگران را می دهد. پس در مقابل برخورد فیزیکی یا فحاشی او شجاعانه بایستیم، حقمان را بلند اعلام کنیم و به او اعتراض کنیم اما مقابله به مثل فیزیکی یا فحاشی نکنیم. نشان دادن شجاعت و مقاومت مدنی در برابر خواسته نامشروع یک روش موثر برای به انزوا کشاندن کسانی است که جز زور و سرکوب راهی نمیشناسند.

به عنوان یک مبارز خشونت پرهیز هر روز از خود سوال کنیم:

۱. چه نوع فعالیتی به تغییر قوانین و رشد فرهنگ مطالبه گری در مردم کمک میکند؟

۲. چه کنیم تا مردم بیشتری به حمایت از حرکت ما تشویق شوند و از زورگویان رویگردان شوند؟

#چهارشنبه_های_سفید

#دوربین_ما_اسلحه_ما

Share it on