News

ضرورت تکثیر و گسترش حرکتهای صنفی و کمپینی

 بزرگترین ضربه حکومت های تمامیت خواه به ساختار اجتماعی یک جامعه از بین بردن توان اعتماد و کار گروهی در آن جامعه است. دخالت حکومت در همه امور شخصی و اجتماعی، در کنار ایجاد فضای بی اعتمادی و ترس باعث می شود که شهروندان به تدریج توان حرکتهای جمعی را از دست بدهند و تبدیل به افرادی تنها، ناامید و بدبین به یکدیگر شوند.

 مهمترین هدف حرکتهای ساختارمند مانند کمپین #چهارشنبه_های_سفید تقویت توان کار گروهی و اعتماد به یکدیگر است. برای مقابله با سیستم سرکوبگر ایران، کمپین مبارزه با اجبار حجاب گرچه ضروری است اما از طریق فعالیتهای موازی تقویت می شود. به همین دلیل است که ما از شما همراهان کمپین می خواهیم تا از هر فرصت برای شروع یک مطالبه گروهی استفاده کنید. اگر دانش آموز یا دانشجو هستید، در دانشگاه یا مدارس خود گروههای فعال برای مطالبه حقوق فردی و اجتماعی به راه اندازید. اگر خانه دار هستید به ایجاد گروههای محلی کتابخوانی یا فعالیتهای مدنی مانند کمک به نیازمندان اقدام کنید. اگر فعال حقوق کودکان هستید به دنبال همفکرانی باشید که بتوانید برای مطالبه یا فعالیت بیشتر به هم تکیه کنید. اگر فعال محیط زیست یا حقوق حیوانات هستید تلاش کنید تا گروههای بزرگتر بسازید یا با ایجاد کمپینهای مختلف، فشار بر قانون گذاران را بیشتر کنید. اگر کارگر هستید، نیروهای فعال و مبارز صنف کارگری را بشناسید و با فعالیتهایشان را دنبال کنید یا  تلاش کنید تا با گروههای کوچک مورد اعتماد خود به آنها بپیوندید. موجهای کوچک حاصل از حرکتهای مستقل به تدریج به هم خواهند پیوست.

کمپین  #چهارشنبه_های_سفید یک نمونه موثر از چنین کمپین هایی است که از اعتراض زنانی ناشناس و مردد آغاز شد و به تدریج مطالبه خود را به یک خواست ملی و طرفداران خود را تبدیل یه یک خانواده بزرگ کرده است. کمپین ما با افتخار رسانه هر مبارزه خشونت پرهیزی خواهد بود که به رسانه ما برای انعکاس صدای خود نیاز دارد.

#چهارشنبه_های_سفید 

#پیاده_روی_بدون_حجاب

#دوربین_ما_اسلحه_ما

#رهبر_منم_رهبر_تویی

Share it on