News

در کنار هم اما متفاوت میمانیم

 

جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت خواه است. حکومتی که میخواهد تمام جزئیات زندگی مردم را تحت کنترل خود داشته باشد و آنها را به میل خود یکسان و یک شکل و یک فکر کند. حکومتی که تلاش میکند تا پوشش زنان را شبیه هم کند تا نشان دهد که میتواند بر جان و روح آنها کنترل داشته باشد. حکومتی که از تفاوت می ترسد. 

مشکل اما این است که تلاش برای یک شکل سازی مردم توسط حکومت به تدریج به مردم هم سرایت میکند. مردمی که مدت طولانی زیر سایه یک حکومت تمامیت خواه زیسته اند، اگر به خودآگاهی نرسند، ممکن است به خود حکومت شبیه شوند و عادت دخالت در زندگی شخصی دیگران را حق خود بپندارند و متوجه نشوند  که نه یک محجبه حق دارد حجاب را به دیگران تحمیل کند و نه  یک بی حجاب سبک زندگیش را به او. یا نه یک محجبه حق دارد کسی را برای انتخاب پوشش تحقیر کند و نه یک بیحجاب او را.

بقول نیچه آنکه با هيولاها دست و پنجه نرم مى‌کند بايد مراقب باشد که خود  در اين ميانه تبدیل به  هيولا نشود. 

همراهان  #چهارشنبه_های_سفید تلاش میکنند تا زیبایی تفاوت داشتن را به مردمی نشان دهند که سالها به یک شکل بودن تشویق شده اند. ما  امیدواریم مردم ما هرچه بیشتر تمرین کنند تا برخلاف منش حکومت، تفاوتهای سیاسی و شخصی را محترم دانسته  و آن را بخشی طبیعی از یک جامعه سالم و تکثرگرا بدانند. 

پس کمک کنیم که برای ایجاد تغییر ماندگار، تکثرگرایی را رواج دهیم. بپذیریم در یک جامعه سالم و آزاد انواع پوشش متفاوت وجود دارد که گاهی برای ما غریب است. گرایش چپ، راست، میانه وجود دارد. مذهبی و غیر مذهبی و بیتفاوت به دین زندگی میکنند و گاهی منطق یا دیدگاه یا روش زندگی شان ممکن است به شدت برای ما غیر منطقی به نظر برسد. همانطور که سبک زندگی ما برای آنها قابل درک نیست. این اختلاف نظر تا وقتی به دیگری تحمیل نشود طبیعی است.

 یکدست و یک شکل مان می کنند؟ متفاوت میمانیم و به تفاوتهایمان احترام می گذاریم. دنیای ما رنگارنگ است. دنیاییست که در مقابل زندان گل میبخشد و در مقابل تهدید خستگی ناپذیر به مطالبه خود ادامه می دهد.

#دوربین_ما_اسلحه_ما

#چهارشنبه_های_سفید

Share it on