درباره ما

کمپین آزادیهای یواشکی در سال ۱۳۹۳ از یک صفحه فیسبوک و توسط مسیح علینژاد، خبرنگار ایرانی، آغاز شد. هدف این کمپین نمایش زندگی دوگانه زنان ایرانی در نبود آزادیهای شخصی و به ویژه تاثیر اجبار حجاب در زندگی شخصی زنان است. رویکرد کمپین، انعکاس و انتشار پیام اعتراض شهروندان عادی بوده است که در حکومت استبدادی ایران ابزاری برای رساندن صدای اعتراض خود نداشته اند.
بنیاد آزادیهای یواشکی (بنیاد) نهادی است غیر انتفاعی و غیر دولتی که برای پیشبرد حقوق زنان و خبر رسانی در مورد کمپین آزادی های یواشکی در ایران پایه‌گذاری شده است. این بنیاد، مستقل است و وابستگی سیاسی به هیچ حزب یا گروهی ندارد